Algemene Voorwaarden2018-01-08T11:58:42+00:00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Den Hollander Advocatuur en Mediation
1. Opdracht
1.1 Alle door Den Hollander Advocatuur en Mediation aanvaarde werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met mr. H.P. den Hollander. Een overeenkomt van opdracht inzake dienstverlening tussen Den Hollander Advocatuur en Mediation als opdrachtnemer en de cliënt als opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de opdracht door Den Hollander Advocatuur en Mediation & Mediation schriftelijk is aanvaard, dan wel, bij gebreke daarvan, doordat Den Hollander Advocatuur en Mediation daadwerkelijk werkzaamheden ten behoeve van de cliënt uitvoert.
1.2 Den Hollander Advocatuur en Mediation aanvaardt opdrachten alleen onder toepasselijkheid van de onderstaande algemene voorwaarden.
2. Verplichtingen Den Hollander Advocatuur en Mediation
2.1 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
2.2 Den Hollander Advocatuur en Mediation verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het navolgende:
– het uitvoeren van de opdracht naar beste weten en kunnen;
– het steeds informeren van de opdrachtgever over de stand van de werkzaamheden;
– het steeds informeren van de opdrachtgever over de kosten van de werkzaamheden;
– het geven van een duidelijke specificatie van de verrichte werkzaamheden.
2.3 Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan hem verstrekte opdrachten, zal Den Hollander Advocatuur en Mediation de nodige zorgvuldigheid betrachten en, zo nodig, met opdrachtgever overleggen. De verplichting tot overleg geldt niet voor inschakeling van koeriers, deurwaarders en voor de (verplichte) bijstand van een procureur in een ander arrondissement. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Den Hollander Advocatuur en Mediation niet aansprakelijk. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever
2.4 De advisering door Den Hollander Advocatuur en Mediation ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Den Hollander Advocatuur en Mediation ontvangt.
3. Honorarium en kosten
3.1 De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op een uurloon, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, worden de werkzaamheden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het gebruikelijke, dan wel overeengekomen, uurloon, 21% BTW en het meerdere aan reiskosten en eventuele overige kosten.
3.2 Den Hollander Advocatuur en Mediation verricht geen werkzaamheden op basis van toevoegingen (“pro deo” zaken). Opdrachtgevers die in aanmerking komen voor een toevoeging en desondanks gebruik willen maken van de diensten van Den Hollander Advocatuur en Mediation, zijn het reguliere uurtarief verschuldigd. Dit wordt bevestigd bij aanvang van de opdracht.
3.3 De kosten die Den Hollander Advocatuur en Mediation in het kader van de opdracht aan anderen moet betalen (zoals griffierecht en deurwaarderskosten) worden aan de opdrachtgever separaat in rekening gebracht.
4. Betaling
4.1 Betaling van declaraties van Den Hollander Advocatuur en Mediation dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen.
4.2 Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Den Hollander Advocatuur en Mediation , dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
4.4 Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Den Hollander Advocatuur en Mediation gemaakte incassokosten verschuldigd. Die buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het daartoe strekkend tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en belopen ten minste € 125,=.
4.5 Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Den Hollander Advocatuur en Mediation , nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld, al zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten of staken totdat de opdrachtgever al hetgeen aan Den Hollander Advocatuur en Mediation verschuldigd is, heeft betaald.
4.6 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, dan dient hij zulks binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Den Hollander Advocatuur en Mediation te laten weten.
5. Beroepsaansprakelijkheid
5.1 Den Hollander Advocatuur en Mediation heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.
5.2 Iedere aansprakelijkheid van Den Hollander Advocatuur en Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt.
5.3 Indien een fout wordt gemaakt die tot aansprakelijkheid leidt, zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Den Hollander Advocatuur en Mediation beperkt tot maximaal het over de laatste zes maanden voor de aansprakelijkheidstelling door de cliënt verschuldigd honorarium.
5.4 Den Hollander Advocatuur en Mediation is nimmer aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde personen.
6. Forumkeuze
6.1 De rechtsverhouding tussen Den Hollander Advocatuur en Mediation en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (voorzieningenrechter van de) rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Stel vrijblijvend uw vraag

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer informatie over één van onze diensten? Stuur een bericht en wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.